Cifir-Vefk-Hüddam İlmi

D .

CİFİR

De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız.”(32 Secde Suresi, 11)

Madde  Dünya’dan  Mikro dalga enerjiye geçiş ve Ahiret boyutuna varış da diyebiliriz.

Öyleyse melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? (47 Muhammed Suresi, 27)

Yasin 41. sirada oldugundan, onun 41. ayetini açariz ve orada ARADIGIMIZ KONUNUN, olup-olmadigina bakariz: Gerçekten de «ONLARIN ZÜRRIYETLERINI (Önceki atalar ve sonraki torunlari) YÜKLÜ BIR ARAÇTA TASIMAMIZ YINE ONLAR HAKKINDA KUDRETIMIZIN BIR GÖSTERGESIDIR.» yazilidir. Dolayisiyla dogru iz sürdügümüzün teyidini almis oluyoruz. Bu da CIFIR diliyle, Kur’an ile konusmamizin saglanmis olmasi anlamina gelen bir SAGLAMA’dir.
Bundan sonra yapilacak islem, Sûrenin varsa en bastaki Mukatta harflerini bulmak, eger bu yoksa Sûreye isim veren âyetin yerini arastirmaktir. Yasin Sûresinin, her iki özelligi de vardir: Hem sûrenin ismi hem de Cifir harfleridir. (Yâ-Sîn Y ve S harflerinin, Kur’an’ca okunusudur.) Bu iki harfin toplami EBCED hesabiyla 70 oldugundan ayni Surenin 70. âyeti bulunup okunur: Bundan amacimiz, aradigimiz sirra «Evet» ya da «Hayir» izni almaktir.
«(Bu Kur’an Muhammed’e verildi ki) DIRI OLANLARI UYARSIN. VE VERILEN SÖZ DE INKÂRCILARIN ALEYHINE ÇIKSIN…»
Burada geçen Hayye=Diri sözü sirri, tipki Hz. Nuh’un gemisine seçilen, seleksiyona alinmis kimseler gibi TARIHIN YENIDEN TEKERRÜR EDECEGI gelecekteki yolculuklarda DIRI KALMAYA UZAY YERLESIMINDE YASAMAYA IZIN sirridir. Uzayda yasanacagina iliskin bir «Evet» ve «ALLAH VAADI»dir.
Çünkü 41. âyette «Zürriyet» yani önceki ve sonraki kusaklarla dolu türlü tasitlarla yolculuk yapilmaya cevaz verildigini biliyoruz. Hz. Nuh’un zürriyeti olan bizlerin de devasa deniz, uzay-havacilik araçlari yapabilecegimizi, Hz. Nuh varisleri olan bizlerin baska gezegenleri fethedecegini bildirmektedir.
Rabbin 99 isminin hiç biri Y harfi ile baslamaz. Y harf, gökte YAIL (yani 41 degerindeki) MELEKLERIN genel çagrilisidir, ismen tanismayan farkli kat melekleri birbirine «YA-IL» (Ey Nurlu) diye hitap ederler. Yerde ise bu kelime YA (Ey!) hitap ünlemiyle temsil edilir. Ya Rabbî, Ya Âli, Ya Imân edenler gibi…
Demek ki. Y harfinde genel bir HITAP vardir. Kime hitap edildigini anlamak için yukaridaki 41 ile 19 toplanir ve 60 sayisi bulunur. Bu sayi S (Sin) harfinin karsiligidir ki Ya-Sin’in «S» sidir.
Gerek Arabî, gerek Süryanî, gerekse Hin-dî (Sanskrit) tilsimlarinin tamaminda S harfi Seyir=Yüzme ve Sefine=Gemi (Seyreden araç) ve Seyyare=Gezegen ile Sankritçe Sûwari=Gemi Süvarisi harflerinin sembolüdür.
Böylece Ya Sin, «Ey seyreden (yüzen) sefinelerin (Gemilerin, tasitlarin) ve araçlarin pilot, kaptanlari, süvarileri ve Seyyarelerin (Gezegen kolonisi) yöneticileri…» hitabidir.
Cifir böylece, bizlere sorusturdugumuz konuda dogru yolda oldugumuzu sürekli teyid ederek, KUR’AN ILE KONUSMAMIZI sürdürür. Kur’an’daki SEYIR (Yüzmek) SEFINE (Deniz, hava ve uzayda giden her tasit) sonucuna getirmektedir. Nitekim Hz. Nuh, ilk KAPTAN’dir ve kendi ismen geçmedigi hâlde (PIRI oldugu için) Ismi Kur’an’in kalbi olan YASIN Suresinde dolayli geçmektedir

[/tie_full_img]

Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.

Hesap kelimesinin aslı Arapça hisâb olup “sayı saymak” anlamında masdar, “sayı, yeterli ölçüde çok olan şey” anlamında da isim olarak kullanılmaktadır. Arapça’da hisâb (الحساب) kelimesiyle “çakıl taşı” anlamına gelen hasab (الحصب) arasında görülen ses benzerliği sadece bir söyleyiş yakınlığı değil aynı zamanda delâlet yakınlığını da gösterir. Bu iki kelime ile “sayma” anlamındaki ihsâ’ (احصاء) kelimesini de benzer özellikler açısından karşılaştırmak mümkündür. Zira çakıl taşı, yazının icadından önce ve okuma yazma bilmeyen her insan topluluğu tarafından bir sayma aracı olarak kullanılmıştır. Böylece sayılan nesnelerle çakıl taşları arasında sayma çerçevesinde karşılıklı bir ilişki kurulmuştur. Bu durum, Latince’de kökü çakıl taşı ile alâkalı olan calculus kelimesinde ve bu kelimeyi Latince’den alan İngilizce ve Fransızca gibi diğer Avrupa dillerinde de görülmektedir.

Arkeolojik keşifler, insanların sayı kavramıyla tanışmasının Yontma Taş devrine kadar geri gittiğini göstermektedir. Bu devirden itibaren sosyal hayatın gelişmesine paralel olarak sayı kavramı da gelişmiş; taban anlayışına bağlı sayma fikrinin yaygınlaşmasıyla toplamadan çarpmaya, çarpmadan da bölmeye geçilerek muhtelif hesap sistemleri ortaya çıkmıştır.

Eski Mısır hesabı (m.ö. 5000m.ö. 600 civarı), sosyal hayattan kaynaklanan ihtiyaçları gidermek üzere kurulan bir hesap sistemidir. Sayıları rakam yerine geçen sembollerle ifade eden Mısırlılar’ın sayı sistemi on tabanlı, tekrarlı ve toplamalıydı. Mısır aritmetiğinde pozitif tam ve rasyonel sayılarda temel dört işlem yanında üs alma, kök alma gibi işlemler de yapılabilmekteydi. Dört temel işlemden biri olan çarpma toplamaya indirgenmekte, bölme ise çarpmanın tersi olarak düşünülmekteydi. Rasyonel sayı sistemini ½’den À’a kadar olan dokuz birim kesirle sınırlayan Mısırlılar, diğer bütün kesirlerin de bu dokuz kesir cinsinden ifade edileceğini düşünüyorlardı. Rasyonel sayılarda paydaların eşitlenmesi problemini halleden Mısırlı matematikçilerin bazı özel kesir türlerinden de haberleri vardı. Sıfır değeri yaygınca bilinmemesine rağmen bazı kâtipler sıfır yerine bir boşluk bırakıyorlardı.

Sumer, Akkad, Bâbil, Hitit, Hurri, Mitanni, Asur, Kalde, Med, Pers ve Yunan katkısı ile oluşan Mezopotamya matematiğinde (m.ö. 3500m.ö. 312 civarı) sayı sistemi, genel olarak eksik altmış tabanlı konumlu sayı sistemi olarak biliniyordu. Sıfırın geç bir dönemde kullanıldığı bu sistemde bütün sayılar değeri bir ve on olan iki sembolle gösterilmekte, birler ve altmışlar konumunda sayılar on tabanına göre ve toplamalı olarak, 60n’nin kat sayılarında ise 60 tabanına göre ve konumlu olarak ifade edilmekteydi. Temel dört aritmetik işlemi kolayca halleden Mezopotamyalı matematikçiler, çarpmada sonucu belirlemek için daha önce hazırladıkları çarpım cetvellerinden faydalanıyorlardı. Çarpmanın tersi olarak kabul ettikleri bölmeyi ise çarpmaya indirgemede kullandıkları ters sayı cetvelleri yardımıyla kolaylıkla yapıyorlardı. Mezopotamyalılar tam sayılarla rasyonel sayıları anlamca biribirinden ayırmış; bundan dolayı da ondalık kesirlerin yaygın olarak kullanılmasına kadar, matematik tarihinde Bâbil kesir sistemi güçlü bir kesir hesap yöntemi olarak kalmıştır.

Yunanlılar, hesap alanındaki ilk bilgilerini Mısır ve Mezopotamya gibi kadîm büyük medeniyetlerle Fenike, İbrânî, Hint, Pers, Girit ve eski Anadolu kültürlerinden tevarüs etmiştir. Yunanlılar ilk olarak Herodianic sayı sistemini kullanmış; rakamlar bazan toplamalı, bazan çarpımlı, bazan da toplamalı ile çarpımlı karışımı şeklinde yazılmıştır. İonic (alphabetic) adı verilen ikinci sistem ise Yunan alfabesine bağlı olarak geliştirilen ebced sayı anlayışına dayanmaktadır. Yunanlılar her iki sistemde de on tabanını kullanmıştır; ancak yazım ve büyük rakamların gösteriminde daima problemlerle karşılaşmışlardır. Rasyonel sayıları, ilk dönemde Mısırlılar’ın etkisinde kalarak birim kesir veya birim kesir toplamları olarak ifade eden Yunanlılar son dönemlerde farklı yazım türleri üzerinde durmuşlardır. Yunanlılar ayrıca, büyük veya küçük rasyonel sayıların ifadesinde Mezopotamya altmış tabanlı sayı sistemini kullanmışlardır. “Logistika” adını verip “aritmetika”dan (sayılar teorisi) ayrı düşündükleri pratik matematiğe önem vermeyen Yunanlılar, el işlerinden nefret ettikleri için güçlü bir hesap sistemi geliştirmemişlerdir. Nitekim Yunanlılar’ın pratik hesap için kullandıkları var sayılan abakus hakkındaki bilgiler bile karîneler yardımıyla kaynak ise  Abdülbâkī, el-MuǾcem

Ömer Hoca Kuyum Müşterileri yada Takı alan Müşterilerine BEDAVA  hizmetleri

Sevgilinin Dönmesi  İstenen kişinin Bağlanma yolları.

Biz isize  sadece Üç Yolla seçenek  veriyoruz.

1 – Perşembe Rukyesi

Bir Günde Havale edilen duadır.Bazen oldukca etkilidir.Perşembe Duası açılır ertesi gün Cuma günü tecelli eder. %10 Sonuç alınır

Cuma günü Alkol almaması  ve Et yenmemesi gerekir

2 – 16 lı Rukye

16 haftalık Rukye  16 Cuma et yenmez ve 16 hafta boyunca Alkol alınmaz.16 hafta boyunca Küfür ve Dedikodu yapılmaz 16 .Perşembe son rukye ardın’dan Cuma günü   Bu yasaklara dikkat edilmiş yapılmamışsa sonuç alınır.%15*20

Ömer Hocaya Mail veya WhatsApp tan 10 larca kişi talepte bulunuyor.

1 lik PErşembe rukyesi kasnağına …… kişi yazılıyor.

16 lık Rukyede Dua Kasnağına her çevrimde …… kişi yazılıyor bu demektirki

Burdan anlaşılacağı üzere Perşembe Rukyelerine  daha hızlı sıra gelinmekle  . 16 lık rukye daha güçlü veya 1 lik daha güçlü demek birini diğerdinden üstün görmek Doğru değildir.

Ömer hoca bir anısında buna açıklık getirmiştir.

Telefonun bir ucundaki bayan bağırarak  ¨ Bu nasıl iş hocam sizden onca takı aldım benimki tutmadı Yeğenim kırılmasın  hadi onada küçük bir dua yapıver dedim size  basit bir şey aldım sizde  ufak bir Vezerün hatmesini yaptınız Haydaaa hocammm onunki tuttu benimki tutmadı…¨ Telefonda hıçkırarak bağıran bayan hayal kırıklığına uğramıştı . Sanırım Ömer hoca’nın anlattığı bu küçük anı konuyu açıklık getirir.

Şimdi Son Olarakta    Takı  alanların kazanacağı Berhetiye Vekf Duaları Seçeneği

        2 li Takı   …………….Alırsanız  .    Bedava kazanacağınız
2 Tur Vefki
    >>>>>>>>>>> Tutma İhtimali % 40 .     Süresi .   4 Hafta 

4 lü  Takı   ..541……………..Alırsanız  Bedava kazanacağınız

4  Tur Vefki   ……………………….Tutma İhtimali  % 60 .        Süresi 4 Hafta 

6 lı Takı   ..760……………..Alırsanız   Bedava kazanacağınız

6 tur Vefki .   >>>>>>>>>>Tutma İhtimali .  % 80 .        Süresi 2  Hafta 

8 li  Takı   …2.400…………….Alırsanız   Bedava kazanacağınız

8 tur Vefki    >>>>>>>>>>Tutma İhtimali    % 85 .        Süresi 2 .  Hafta 

Daha Önce Kullandığım Vefk Kinetikleri Malzemeleri olmadığı için Malzemesi kolay ve Mümkün olan Bu Berhetiye   Vefk Kapı turları ile Çok daha hızlı Çok daha etkili Sonuçlar alınmaktadır.

HAYDİ BAŞLIYALIM>>>>>>>0544246 0 246 WhatsApp ile ulaşın..

TAKI AL alnmak için WhatsApp tan Almak istediğiniz takı nosunu bildiriniz. ve Ödeme .  yapınız.

  

Kişiler Yollıyacakları mesajda  sadece Şunları yazsınlar.

Kendi Adı     Ana adı  Doğum Tarihi  ay gün yıl hatta doğduğunuz il    Telefon No:……..

Sevdiği Erkeğin :    Adı .  Ana adı  Doğum Tarihi  ay gün yıl    doğduğu il

Kaçlı Takı  Satın aldınız …   Gönderi ve Fatura  Adresi         Kargo adreside olabilir gidip kargonuzu alabilirsiniz..

Bu Bilğiler Ömer Hocamıza ulaşır ulaşmaz Çalışma başlar!

Sonuç için bilğilerin doğruluğu önemlidir.Ana adı bilinmiyorsa HAVVA yazın . ….

KENDİNİZ    Berhetiye Kapısını Çalabilirlersiniz . >>>>>>>>>>Tıklayın  .  DİKKAT . :  18 Yaşın’dan Küçükler Epilepsi ,Sara hastaları Okumasın. Sayfayı dahi açmasın…

Check Also

canlıfal,facebook,canlıfal

Bedava ve ÖZEL Bakım!

FACEBOOK : https://www.facebook.com/omerhoca11/. MSN ile yüz yüze canlı ÖMER hocayla görüş ÖZEL BAKIM: https://www.facebook.com/omerhoca11/Sevdiğiniz kişiya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir